Föreningens aktiviteter

Varje år arrangerar MAF en rad kompetensutvecklande aktiviteter förutom den årliga konferensen, Working Together Conference. Aktiviteterna bygger på tips på intressanta ämnen från våra medlemmar samt information om nya trender och produkter som vi får fram i samarbete med Infor, olika leverantörer och partners till Infor. Utbudet är dock inte begränsat till Movex/M3 relaterade ämnen, utan kan beröra allt som våra medlemmar efterfrågar.

Webinarer arrangerar föreningen 20 - 25 tillfällen per år inom olika kompetensområden. Det vi sett är att dessa webinarer har ett högt deltagarantal då de är lättillgängliga och inte tar så stor tid i anspråk. Oftast är webinarerna förlagda till måndagar mellan 10:00 och 11:00. Det förekommer också serier med webinarer med utökade tider och dagar.

Temadagar innefattar ett antal sessioner som inleds av en expert inom området som ger en introduktion till ämnet. Oftast har vi presentationer av konkreta kundcase från några av våra medlemsföretag. Dessa visar på både problem och möjligheter och bygger på verkliga erfarenheter som medlemsföretagen delar med sig av. I samband med dessa presentationer ges också tillfälle för representanter från Infor eller andra leverantörer att informera och svara på frågor från deltagarna.

Nätverksgrupper är MAF:s nätverk för personer med gemensamma intressen som möts över företagsgränserna för att på så sätt dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andras i syfte att öka nyttan av användandet av M3. I nätverksgrupperna försöker man identifiera lyckade praktiska lösningar – Best Practise – och inte minst rekommendationer om vad som inte fungerat lika bra. Ibland diskuterar man också produkter och lösningar vid sidan om det som Infor erbjuder. Grupperna består oftast av 10 - 15 personer från olika företag och utser vanligen gruppansvariga inom sig, som tillsammans med MAF:s representant svarar för administration, planering, ledning och dokumentation. Varje nätverksgrupp brukar ha några möten per år och mötena hålls företrädesvis hos olika medlemsföretag i grupperna. Endast medlemmar kan delta i nätverksgrupperna.

Har du förslag på lämpliga nätverksgrupper eller andra aktiviteter hör av dig till Martin Pihl.