Medlemskap

Medlemskap erbjuds juridisk person som använder hela eller delar av affärssystemet Movex, vilket fr o m release 7.1 bytt namn till M3. Se för övrigt stadgarna.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år. För att täcka våra verksamhetskostnader för personal, administration, utskick av information, websida etc. tas dessutom en differentierad serviceavgift ut baserad på antalet anställda i respektive företag. 

När det gäller företag ingående i koncerner så är totalt antal anställda, dvs summan av antalet anställda i moderbolag och dotterbolag, grunden för beräkning av serviceavgift.  För att företag skall räknas som dotterbolag i koncern skall det ägas till minst 51% av moderbolaget. Företag i koncerner kan även välja att betala serviceavgiften för varje enskilt bolag var för sig. Avgiften baseras då på antalet anställda i respektive bolag.

Beslut togs på föreningsårsstämman 2020-03-31 att avgiften för 2021 ska, så som tidigare år, baseras på SCB index AKI  näringsgren J.
När fakturering skall ske (januari/februari 2021) är det senaste fastställda index 134,5 (oktober 2019). Alltså används detta index för beräkning av ny avgift för debitering 2021. Högsta avgift är 49 760 kr.

Antal anställda Avgift för 2020 Ökning baserat på index 131,8 till 134,5 Ny avgift för 2021
1-25 4099 84 4183
26-100 8198 168 8366
101-250 11307 232 11539
251-500 13145 269 13414
501-1000 16395 336 16731
1001-2000 24736 507 25242
2001-3000 29683 608 30291
3001-4000 37456 767 38224
4001-6000 45230 927 46157
6001- 49760 0 49760
Högst 15 M3/ Movexanvändare 4099 84 4183


Belopp i SEK exkl. moms. Avgiften faktureras en gång per år.

För större företag som endast använder Movex för en mindre del av verksamheten, högst 15 movexanvändare, finns således en möjlighet att betala en lägre avgift.

Utträde ur föreningen (enl. § 6 Stadgar)

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen senast till den siste oktober anmäla sitt utträde för kommande verksamhetsår annars räknas medlemskapet att gälla för ytterligare ett verksamhetsår. Medlem är förpliktigad att erlägga medlems- och serviceavgift för nästkommande verksamhetsår om utträde inte meddelats skriftligen enligt ovan.

Medlemsregister

Hemsidan med medlemsdatabas är vårt "fönster" mot medlemmarna och genom detta kan vi ge service, ta emot anmälningar till våra aktiviteter och underlätta för medlemmarna att ha koll på och uppdatera sina personliga uppgifter och intresseområden. All intern administration sköts via vår web och det är naturligtvis en förutsättning att grunddata i medlemsdatabasen är korrekt.

Till dig som är medlem i MAF:

Vi behöver din hjälp, med att kolla dina egna uppgifter. Passa gärna på att ange dina intresseområden när du är inne – så får du all relevant information men inte allt annat. Du loggar in i medlemsregistret via hemsidan (http://www.movex.org//). Har du inte kvar dina inlogningsuppgifter, kan du bara klicka på länken uppe till höger på startsidan eller maila till info@servicemaf.se, så skickar vi nya.

Kanske har du en kollega, som skulle ha nytta av att vara med och få tillgång till nätverk och annan medlemsinfo. Tipsa oss gärna info@servicemaf.se, eller kontakta den person som står som ”Movexansvarig” på ditt företag, så är det lätt ordnat. Självklart har du även möjlighet att välja bort utskick, men stå kvar som ”kontaktperson” för att få fortsatt tillgång till info och nätverk via hemsidan. Vill du stryka dig helt ur registret, behöver du bara maila oss på info@servicemaf.se.

Du, som står som ”Movexansvarig” eller ”Huvudkontakt” i registret, hoppas vi vill hjälpa oss att kolla uppgifterna om ditt företag. Ögna även gärna igenom listan med era kontaktpersoner – kanske ser du där något som inte stämmer, eller saknar någon som borde finnas med.  Det är mycket som händer i vår verksamhet och vi vill gärna dela med oss av den information och de möjligheter vi kommer att erbjuda dig och våra andra medlemmar!

Personuppgifter

MAF tillämpar GDPR och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till MAF används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra medlemmar. Uppgifterna används bland annat för att administrera våra olika utskick till medlemmarna. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av MAF. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. MAF lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl.

Kontakta Jeanette Gren, jeanette.gren@servicemaf.se, vid frågor om MAFs behandling av personuppgifter